مدل معدلات ساختاری

مدل معدلات ساختاری(ٍSEM) و نرم افزار لیزرل یکی از ﻗﻮیترین و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل در ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﭼﻨﺪ متغیره اﺳﺖ. زیرا ﻣﺎهیت این ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، دارای چند متغیر بوده و این متغیرها نیز با هم ارتباطات پیچیده تری دارند و ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ شیوه ای که ﺗﻨﻬﺎ ارتباط میان یک متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ یک متغیر واﺑﺴﺘﻪ بررسی مشود ﺣﻞ‫ﻧﻤﻮد.

تجزیه و تحلیل ﭼﻨﺪ متغیره ﺑﻪ یک ﺳﺮی روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اساس کار آﻧ، ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﻫﻤﺰﻣﺎن تعدادی متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ و همچنین تعدادی متغیر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ که در این مدل ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته تبیین می شود. اساس ساختار مدل معدلات ساختاری ﺗﺠﺰیه و تحلیل بر اساس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮواریاﻧﺲ یا ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﻠﯽ مدل معدلات ساختاری بنا نهاده شه است که یکی از اﺻﻠﯽﺗﺮین روشﻫﺎی ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دادهای پیچیده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاین از آﻧﺠﺎیی ﮐﻪ در تحقیق ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽباید اﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ روی متغیر واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گیرد اﺳﺘﻔﺎده از مدل معدلات ساختاری ﺿﺮورت ﻣﯽیاﺑﺪ.

نرم افزار لیزرل (Lisrel)یک نرم افزار قوی و معتبر برای تکنیک تحلیل چند متغیری از گروه تحلیل رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی است که به این امکان را در اختیار قرار می دهد تا چندین معادله رگرسیون را همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و همچنین با قابلیت های وسیعی که این نرم افزار داراست، اطلاعات را به گونه ای در دسترس پژوهشگران قرار خواهد داشت که تفسیر نتایج حاصل از مدل نهایی به بهترین شکل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وبلاگ تحلیل آماری با لیزرل با سابقه درخشان در مدل معادلات ساختاری

 تحلیل آماری با لیزرل

دکتر حسین موحد

09120487321-09300657524
info@irstat.org