پایگاه تحلیلی آماری

هر گاه آزمایش دو حالت بیشترنداشته باشد و در هر بار آزمایش فقط یکی از این دو حالت اتفاق بیفتد به آن آزمایش برنولی می‌گویند. اگر احتمال موفقیت یا وجود یک عامل برابر با P و احتمال عدم موفقیت یا عدم وجود یک عامل q = 1-q باشد و آزمایش را n بار انجام دهیم و آزمایشها مستقل از یکدیگر باشد احتمال آن که متغیر تصادفی X وجود داشته باشد از فرمول توزیع دو جمله‌ای استفاده می‌شود. (صدقیانی، ابراهیمی، 1378: 128).

تحلیل آماری پایان نامه با Spss  و لیزرل