مدل معادلات ساختاری

در تحقیقاتی که از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است، بدین ترتیب که روابط علی متغیرهای وابسته و متغیر از طریق ضریب استاندارد و عدد معناداری با نرم افزار لیزرل مورد سنجش قرار می گیرد و بر اساس آن نسبت به تأیید یا رد فرضیات تصمیم گیری می شود. در مجموع در تحلیل ساختاری با نرم افزار لیزرل ابتدا از تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم(مدل‌های اندازه گیری) و یا از تحلیل اکتشافی و در مرحله بعدی تحلیل مسیر(مدل ساختاری) استفاده می شود. بدین ترتیب که ابتدا تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم برای مؤلفه ها و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم جهت صحت(روایی) سؤالات انجام گرفته سپس، از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل، رابطه‌ی علی میان متغیر وابسته و مستقل مورد سنجش قرار می گیرد. در کل نرم افزار لیزرل سه کاربرد اساسی دارد:

1-      تحلیل عاملی تاییدی

2-      تحلیل عاملی اکتشافی

3-      تحلیل مسیر

4-      برازش(تناسب) مدل که در این تحقیق از هر سه کاربرد استفاده شده است.

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

همچنین در مدل معادلات ساختاری تعدادی شاخص های برازش وجود دارند که شاخص‌های خوب بودن برازش مدل (2 X،  df، P value و RMSEA) می‌باشند . بهترین شاخص مناسب در نرم افزار لیزرل df/2 X (کای دو به درجه آزادی) می‌باشد که هر چه کوچکتر از 3 باشد مدل دارای برازش(تناسب) بهتری است. شاخص RMSEA، همان میانگین مجذور خطاهای مدل است. این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته می‌شود. حد مجاز این مقدار 8/0است یعنی اگر زیر 8/0 باشد قابل قبول است، اگر زیر 5/0 باشد خیلی خوب است.

همچنین در لیزرل و مدل معادلات ساختاری منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی است(بین دو متغیر) و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل به‌کار می‌رود و هر چه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.

منظور از عدد معناداری در نرم افزار لیزرل  همان مفهوم Sig در نرم افزار لیزرل می‌باشد با این تفاوت که برای معنادار بودن یک ضریب ، عدد معناداری آن باید بزرگتر از 96/1 یا کوچکتر از 96/1- باشد و در کل برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق بکار می‌رود. عدد معناداری هر چقدر از 96/1 بزرگتر باشد نشان دهنده آن است که متغیر مستقل اثر قوی علی قوی تری روی متغیر وابسته دارد.