تحلیل آماری با لیزرل

 انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار لیزرل

    • تحویل فصل چهارم
    • پایان نامه در کمتر از دو روز
    • با حداقل هزینه(با احتساب سادگی و پیچیده بودن مدل مفهومی تحقیق)
    • انجام تحلیل عاملی
  • تاییدی و اکتشافی(جداگانه)

برای یافتن اطلاعات بیشتر در این زمینه کافیست با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

دکتر حسین موحد

09120487321-09300657524
info@irstat.org

تحلیل آماری با لیزرل

تحلیل آماری با لیزرل