هدف تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی از کاربردی ترین مباحت در علوم اجتماعی ، اقتصادی، مدیریت و روانشناسی می باشد.
هدف از انجام  تحلیل عاملی تاییدی می تواند موارد زیر باشد:
تحلیل عاملی تایید راهی برای ساختن پرسش نامه ها برای سنجش و اندازه گیری مفاهیم (متغیرهای پنهان) می باشد. از آنجا که متغیرهای پنهان به خودی خود قابل اندازه گیری نیستند می بایست برای آنها تعریف عملیاتی صورت داد که این تعریف عملیاتی به کمک متغیرهای آشکار صورت می گیرد. به عنوان مثال وقتی از ادب ، خوش تیپی ، رضایت ، وفاداری ، کیفیت ، انگیزه ، بزه‌کاری  مواردی از این قبیل صحبت می کنیم در واقع در حال صحبت از مفاهیم انتزاعی می باشیم که در تحلیل عاملی به این مفاهیم انتزاعی متغیر پنهان گفته می شود. چنین متغیرهایی برای فهم و درک به رفع ابهام نیاز دارند که به این رفع ابهام تعریف عملیاتی گفته می شود. در تعریف عملیاتی یک متغیر پنهان یا مفهوم ما آن متغیر را به کمک متغیرهای قابل مشاهده یا آشکار که قابل اندازه گیری با یک مقیاس اندازه گیری هستند نشان می دهیم.
باید توجه داشت که در تمامی نرم افزار هایی مثل اس پی اس اس و ساس و لیززل و غیره وقتی سخن از متغیر به میان می آید منظور متغیر آشکار است و برای همین این متغیرها همان مواردی هستند که در نام ستونهای این نرم افزارها قرار گرفته و دارای اندازه می باشند اما در هیچ نرم افزاری متغیرهای پنهان دارای اندازه نمی باشند و این محاسبات ما به کمک نرم افزار لیزرل است که این مهم را انجام خواهد داد. این متغیرهای پنهان  را باید از طریق متغیرهای آشکار مربوط به خود  و از طریق تحلیل عاملی  تاییدی اندازه گیری کرده و روابط مربوطه را نشان داد. در این فصل کار تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار لیزرل آموزش داده می شود. هدف مهم دیگر تحلیل عاملی تاییدی می تواند همان هدف  گفته شده برای تحلیل اکتشافی یعنی خلاصه سازی  متغیرها و آسان سازی تحلیل متغیرهای با تعداد بالا باشد. اما تفاوت مهمی که در این دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد این است که کار تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس وجود فرضیه صورت می گیرد. یعنی در این روش این محقق است که مشخص می کند کدام یک از متغیر های آشکار تحت کدامیک از متغیرهای  پنهان قرار گرفته و موجب تعریف عملیاتی و اندازه گیری آنها می شود. این در حالی است که در تحلیل اکتشافی عوامل (متغیرهای پنهان) کشف شده نه اینکه از قبل تعریف شوند و در ادامه نیز متغیرهای آشکار به صورت اکتشافی تحت متغیر پنهان مربوطه قرار می گیرند.