نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است. نرم افزار لیزرل  جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. نرم افزار لیزرل در ادامه کاربرد نرم افزار اس پی اس اس است که در رشته های علوم اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار یکی از دقیق و عملمی ترین نرم افزار های رشته علوم اجتماغی می باشد.

لیزرل یک برنامه کامپیوتری و نرم افزار آماری هست که اصولاً برای انجام تحلیل ساختارهای کوواریانسی استفاده می شود که این ساختارها به مدل معادلات ساختاری (SEM) نیز معروف می باشند. لیزرل محدود به مدل معادلات ساختاری نیست بلکه دامنه گسترده ای از کاربردها را برای تحلیل مدل های آماری گوناگون دارد که در میان آن ها می توان از مدل های خطی تعمیم یافته و مدل های سلسله مراتبی و … نام برد.