مدل معادلات ساختاری؟

مدل معادلات ساختاری (SEM)، مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر را آزمون کمی می کند و رابطه ی بین متغیرهای مشاهده شده را نشان می دهد. به طور اخص تر، مدل هایی که فرض می کنند چطور مجموعه ای از متغیرها یک سازه را تعریف می کند و چطور این سازه ها به هم مرتبط می شوند در مدل معادلات ساختاری (SEM)، قابل آزمون است. به عنوان مثال پژوهشگری تربیتی  ممکن است فرض کند محیط خانه ی دانش آموز بر موفقیت بعدی او در مدرسه تاثیر می گذارد. پژوهشگر بازاریابی ممکن است فرض کند اعتماد مصرف کننده به شرکت منجر به افزایش فروش محصولات آن شرکت می شود. در همه ی مثال ها، پژوهشگر بر اساس پژوهش های تجربی و نظریه ها می گوید مجموعه ای از متغیرها سازه هایی را تعریف می کنند که فرض می شود به طرق مشخصی بهم مرتبط می شوند. هدف مدل معادلات ساختاری (SEM)، ،این است که تعیین کند مدل نظری به وسیله ی نمونه ای از داده ها حمایت می شود. اگر داده ها مدل نظری را مورد حمایت قرار دادند می توان مدل های نظری پیچیده تری را ارائه کرد و اگر داده ها مدل نظری را حمایت نکردند باید مدل را اصلاح و دوباره آزمود و یا مدل نظری دیگری برای آزمودن پیشنهاد کرد. بر این اساس است که آزمون های معادلات ساختاری از آزمون فرض علمی استفاده می کند تا فهم ما را از رابطه ی پیچیده ی بین سازه ها بیشتر نماید. مدل معادلات ساختاری می تواند انواع مختلفی از مدل های نظری را آزمون کند. مدل های اساسی شامل رگرسیون (فصل 6) مسیر (فصل 7) عامل تاییدی (فصل 8) می شوند دلیل ما برای بیان این مدل های اساسی این است که این مدل ها اساسی برای فهم مدل معادلات ساختاری (فصل10 و 9) می باشند. برای فهم این مدل ها ما باید ابتدا تعدادی اصطلاح را تعریف کنیم. ابتدا این که ما دونوع متغیر اساسی یعنی متغیر مکنون و متغیر مشاهده شده داریم. متغیرهای مکنون (سازه ها یا عامل ها ) متغیرهایی هستند که مستقیما مشاهده و اندازه گیری نمی شوند. متغیر های مکنون به شکلی غیر مستقیم مشاهده و اندازه گیری می شوند ما آن ها را از مجموعه ای از متغیرها که با استفاده از آزمون ها و پرسش نامه ها و موارد دیگر قابل اندازه گیریند استنباط می کنیم. برای مثال هوش یک متغیر مکنون است که نشان دهنده ی یک سازه ی روانشناختی می باشد. اعتماد مصرف کننده متغیر مکنون دیگری است که نشان دهنده ی سازه ای اقتصادی می باشد. وضعیت جسمانی بزرگسالان متغیر مکنون سومی است که نشان دهنده ی سازه ای مرتبط با سلامتی می باشد. متغیرهای مشاهده شده، اندازه گیری شده یا نشانگرها مجموعه ای از متغیرها هستند که ما استفاده می کنیم تا سازه یا متغیر مکنون را تعریف یا استنباط کنیم. متغیرها چه مشاهده شده باشند و چه مکنون، می توانند به عنوان متغیر مستقل و وابسته تعریف شوند. متغیر مستقل، متغیری است که در مدل از متغیرهای دیگر تاثیر نمی پذیرد. متغیر وابسته متغیری است که در مدل از متغیرهای دیگر تاثیر می پذیرد. پژوهشگران بازاریابی معتقدند اعتاد مصرف کننده به شرکت (متغیر مکنون مستقل) منجر به افزایش فروش محصولات (متغیر مکنون وابسته ) می شود متخصصان سلامت می خواهند تعیین کنند آیا ورزش منظم و رژیم غذایی مناسب ( دو متغیر مکنون مستقل) بر فراوانی حمله ی قلبی (متغیر مکنون وابسته) تاثیر می گذارد. مدل معادلات ساختاری در فصل 6 تا 8 استفاده از متغیرهای مکنون و مشاهده شده را هنگامی که به عنوان متغیر مستقل و وابسته تعریف می شوند را نشان می دهد. مدل رگزسیون منحصرا شامل متغیرهای مشاهده شده ایست که در آن متغیر مشاهده شده ی وابسته به وسیله یک یا چند متغیر مشاهده شده ی مستقل پیش بینی یا تبیین می شود. مدل معادلات ساختاری شامل متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می شود چه مستقل باشند چه وابسته. به عنوان مثال متغیر مکنون مستقل (استعداد) بر متغیر مکنون وابسته (موفقیت) تاثیر می گذارد.