مدل معدلات ساختاری

1392/7/11 21:23:3912 مهر , 1392|

مدل معدلات ساختاری(ٍSEM) و نرم افزار لیزرل یکی از ﻗﻮیترین و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل در ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﭼﻨﺪ ...