انجام فصل 4 پایان نامه با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS)

از تحلیل مدل­یابی معادله ساختاری[1] برای آزمون فرضیات استفاده می شود. در تکنیک­های مورد استفاده مدلسازی معادلات ساختاری روش را می­توان شناسایی کرد. مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس به علت توسعه چندین برنامه رایانه­ای­­ (مانند ­LISREL, EQS, AMOS) که به تخمین این نوع مدل کمک می­کنند، دیدگاهی است که مقبولیت گسترده­­تری دارد. و به طور معکوس، دیدگاه کمترین مربعات جزیی[2]­(PLS) کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این دو دیدگاه از نظر فرضیات آماری در خصوص توزیع متغیرهای مشاهده شده، نمونه مورد نیاز و نوع رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و سازه­های وابسته[3] که می­توانند مدل­سازی شوند، متفاوتند. استفاده از SEM مبتنی بر کواریانس نیازمند اندازه نمونه­ای است که بیشتر از تیررس محققان است، به خصوص اگر مدل­های مورد آزمون پیچیده باشند. اسمارت PLS از هرگونه فرض توزیعی متغیرهای مشاهده شده اجتناب می­کند. علاوه بر این اندازه نمونه مورد نیاز در PLS خیلی کوچکتر است. مدل­یابی معادله ساختاری مبتنی بر کواریانس نیازمند آن است که همه سازه­ها از طریق شاخص­های انعکاسی[4] اندازه­گیری شوند، ­یعنی شاخص­های اندازه­گیری به وسیله متغیرهای مکنون متناظر تحت تاثیر قرار می­گیرند. در مقابل سازه­هایی وجود دارند که از طریق شاخص­های ترکیبی اندازه­گیری می­شوند که در آنها شاخص­های اندازه­گیری متغیرهای مکنون را تحت تاثیر قرار می­دهند. در این شرایط جهت رابطه بین متغیرهای مشاهده نشده[5] و مشاهده شده[6]برعکس است. یعنی شاخص­ها علت سازه­های متناظر هستند، از PLS می­توان برای اجرای هر دو نوع مدل­های انعکاسی و ترکیبی استفاده کرد(پینتو[7]، 2008). از آنجا که مدل ما شامل سازه­های مکنون­(که با شاخص­های انعکاسی اندازه­گیری می­شود) و ترکیبی است. در بین دو دیدگاه مرتبط با SEM ما PLS را به خاطر ماهیت ترکیبی برخی از متغیرهای به کار رفته در مدل انتخاب می کنیم.

ارزیابی مدل­ها با استفاده از PLS در دو مرحله صورت می­گیرد:

  •  ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه­گیری
  • ارزیابی مدل ساختاری

این فرایند در ابتدای کار خود به ارزیابی مدل­های اندازه­گیری می­پردازد. برآوردهای PLS روایی و پایایی مدل­های اندازه­گیری را بر حسب معیارهای مطرح در مدل­های بیرونی انعکاسی و ترکیبی ارزیابی می­کند. وقتی که شواهد کافی مبنی بر روایی و پایایی مدل­های اندازه­گیری به دست آمد، می­توان به ارزیابی مدل ساختاری (درونی) پرداخت(آذر و دیگران، 1391).[1] .Structural equation modeling (SEM)[2] .Partial Least Squares (PLS)[3].Associated constructs[4]Reflective indicators[5]Unobserved[6]Observed[7]Pinto