فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

ANP نظریه ی جدیدی است که AHP را برای پرداختن به مسائل دارای وابستگی و بازخورد در یک مدل توسعه داده و به این منظور از رهیافت ابرماتریس استفاده می کند. اگر چه هر دو فرآیند اولویت مقیاس های نسبی را با انجام مقایسات زوجی به دست می آورند ولی تفاوت هایی میان آنها وجود دارد. در AHP چهار شرط (معکوسی، همگنی، وابستگی و انتظارات) وجود داشت که کلیه ی محاسبات و قوانین این تکنیک بر اساس این شروط بود. در فرآیند تحلیل شبکه ای، شرط سوم سلسله مراتبی نقض می شود زیرا که در یک سلسله مراتب بایستی وابستگی ها به صورت خطی از بالا به پایین و یا بالعکس باشد و چنانچه وابستگی دو طرفه باشد (یعنی وزن معیارها به وزن گزینه ها و وزن گزینه ها به وزن معیارها وابسته باشد)، مسأله دیگر از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیرخطی یا یک سیستم بازخورد را می دهد. در این حالت برای محاسبه ی وزن عناصر، نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله مراتبی استفاده نمود بلکه می بایست برای محاسبه ی وزن از تئوری شبکه ها کمک گرفت.

AHP و ANP دو مفهوم مختلف هستند که توسط آقای ساعتی معرفی شدند. ایشان ابتدا AHP را توسعه داد که با استفاده از آن بتواند با مسائل مختلف چند معیاره با دو رویکرد کمی و کیفی برخورد کند. از نظر رویکرد کیفی، AHP این امکان را به محقق می دهد که اهداف کلان را به اهداف جزء تقسیم نموده و این تقسیم بندی را تا رسیدن به گزینه ها ادامه دهد. از نظر رویکرد کمی، این روش با لحاظ کردن مقایسات زوجی، امکان محاسبه ی وزن گزینه ها را میسر می سازد. این مقیاس با در نظر گرفتن اعداد 1 تا 9 به ترتیب اهمیت، تصمیم گیر را در فرآیند مقایسه کمک می کند (عدد یک برای ارجحیت یکسان و عدد 9 برای نمایش بیشترین ارجحیت). با این وجود مدل AHP با توجه به اصل سوم خود، شرط سلسله مراتبی را به صورت یک طرفه و فقط از بالا به پایین و یا برعکس دارا می باشد. این اصل باعث می شود که نتوان مسائلی را که رابطه ی متقابل بین گزینه ها و معیارها وجود دارد تحلیل و بررسی نمود. به علت وجود این شکاف، تکنیک ANP توسط ساعتی توسعه داده شد. بنا به تعریف آقای ساعتی، ANP مدل کلی و عمومی و کامل تری از AHP است که اجازه ی تحلیل مسائل مختلف را با داشتن رابطه های متقابل بین عناصر می دهد (Saaty, 2001A, P5). این ارتباط متقابل را گاهی سیستم های بازخورد نیز می نامند. ایشان برای محاسبه ی وزن این دسته از مسائل، روشی تحت عنوان ابرماتریس را توسعه داد (Saaty, 1996, P16). ابرماتریس، اثر وزن های عناصر مرتبط با هم را با در نظر گرفتن یک ماتریس، با شرکت همه ی گزینه ها و عناصر تعدیل می کند. نرم افزار مورد نیاز برای انجام تکنیک ANP نرم افزار سوپر دسیژن می باشد.

انجام تحلیل شبکه ای (َANP)

انجام خدمات تحلیل آماری با نرم افزار سوپر دسیژن (super decision)

انجام فصل 4 پایان نامه با تکنیک ANP

انجام فصل 4 پایان نامه با تکنیک AHP

کافیست با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم.

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org